سلام
راستش دلم خیلی گرفته بود و تصمیم گرفتم که با شما صحبت کنم. چرا هیچ کس منو دوست نداره. دلم برای خودم می سوزه خیلی دوست دارم یکی با من حرف بزنه بذاره بهش محبت کنم. اما نمیشه همه ازم رو برگردونن نمی دونم چرا؟ اخلاقم بده یا قیافم زشته پول ندارم نمی دونم فقط می دونم چه آدمایی هستند که ایرادای منو دارن اما ازدواج کردن و بچه هم دارند . آخ یعنی راهی نیست که منم به آرزوهام برسم چقدر با خودم کلنجار برم خسته شدم ...

 شما میگین چی کار کنم؟


پست های مرتبط :

منم می تونم از تنهایی در بیام

چرا حس میکنم تنهام و هیشکی دوسم نداره؟