من یه دختر نو جوونم، اما خیلی تنهام، دردهایی که تو زندگیم کشیدم خیلی زیاده، مذهبیم و تا حالا هم عاشق نشدم، از زدن و دعوا کردن های مادر و پدرم هم خسته شدم. 

من خیلی زشتم؟ چرا نه پدر مادرم و نه هیچ کس دیگه دوستم نداره؟