دختر گل:
_مامان اجازه هست ابروهامو بردارم؟
_مامان : نه
_مامان اجازه هست موهامو زیتونی کنم؟
_مامان : نه
_مامان اجازه هست تونیک صورتی بپوشم؟
_مامان : نه
_مامان اجازه هست مثل باربی آرایش کنم؟
_مامان : نه
_ماما ا ا ا ا ا ن...یعنی چی من 18 سالم شده ها ا ا ...
_مامان : ا ا ا ا ه سیاوش...خفه میشی ؟ یا بیام خفت کنم ؟


دوستان من این متنو که خوندم کلی خندیدم(من کلا زیاااد)میخندم.امیدوارم خوشتون اومده باشه.همیشه شاد باشید و شماهم زیااااد بخندید.ممنون